I. Защита на личните данни

„Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, с ЕИК 204431886, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, „Челопешко шосе“ 52 и Силвър Стар Моторс ЕАД с ЕИК 204339263, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, „Челопешко шосе“ 52, Силвър Стар Премиум Мобилити ЕАД, ЕИК 205447142 със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, „Челопешко шосе“ 52 (общо „ние“, „нас“, „наш“ и Групата Силвър Стар, т.н.) поема сериозен ангажимент да защитава и зачита неприкосновеността на личния Ви живот и личните Ви данни.
В този документ са изложени основните положения, въз основа на които всеки един от Нас, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с Кампания за подбор на персонал („Кампания“). Този документ се отнася до Вас, ако кандидатствате за работа в някоя от компаниите в Групата Силвър Стар . Внимателно се запознайте с информацията по-долу и при въпроси, моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“.

II. Защо обработваме Вашите лични данни?

Обработваме Ваши лични данни за следните цели:

 1. Подбор на персонал. Когато кандидатствате за работа при нас, е необходимо да ни предоставите определена информация за Вас, за да можем да преценим дали отговаряте на изискванията за съответната позиция и дали сте подходящ за нея кандидат. Личните Ви данни ще се обработват на основание предприетите по Ваше искане стъпки преди сключване на трудов договор с нас и нашия легитимен интерес да осъществим подбора на своя персонал. Предоставянето на Вашите лични данни съгласно посоченото в обявата за работа е задължително условие за участие в Кампанията.
  В случай че не ни предоставите някоя от изисканите категории лични данни, това може да ни попречи да анализираме Вашата кандидатура с оглед изискванията за съответната позиция, в резултат на което може да преценим, че не сте подходящ за нея. Ако сте ни предоставили повече лични данни, отколкото е посочено в обявата за работа, моля имайте предвид, че ние няма да обработваме тези категории лични данни извън тяхното съхранение като част от документите, които сте подали при кандидатстване. В случай че не кандидатствате по повод конкретна обява за работа, ние ще обработим личните Ви данни, които сте ни предоставили, само доколкото е необходимо за целите на съответна Кампания. Предоставените от Вас лични данни по този начин се съхраняват от нас за срок от две години от получаването им. Тяхното обработване е необходимо за осъществяване на контакт с Вас в рамките на Кампания за вакантна позиция или стаж. Обработването се извършва с оглед легитимния ни интерес да осъществим
  ефективно управление на стопанската си дейност и в частност на подбора на човешки ресурси, както и предвид Вашия интерес от започване на работа при нас.
  Когато кандидатствате по обява за работа, публикувана в профила ни в професионалната социална мрежа LinkedIn, ние ще обработим както изрично предоставените от Вас лични
  данни по кандидатурата, така и категориите лични данни, които са публично оповестени във Вашия профил и са необходими за целите на Кампанията. Тези категории лични данни включват: придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, стаж по специалността и умения (когато такива се изискват за съответната длъжност). Доколкото информацията в LinkedIn е с професионална насоченост, е възможно да обработим публично оповестените данни във Вашия профил и в случаите, когато не сте кандидатствали чрез тази платформа.
 2. Бъдещ подбор на неодобрени кандидати. Предоставените от Вас лични данни в процеса на подбор се съхраняват от нас за срок от 6 (шест) месеца, считано от приключване на Кампанията, за която сте кандидатствали, освен ако не сте дали своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок, но не повече от 2 години. Тяхното обработване е необходимо за осъществяване на контакт с неодобрени кандидати в рамките на последваща Кампания по нова обява за работа. Обработването се извършва с оглед легитимния ни интерес да осъществим ефективно управление на стопанската си дейност и в частност на подбора на човешки ресурси, както и предвид Вашия интерес от започване на работа при нас.
  При извънредни обстоятелства е възможно да се наложи да извършим преглед на личните Ви данни, които се съхраняват в нашите системи, за целите на нормативното съответствие и с оглед легитимния ни интерес от защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи, включително за защитата ни срещу евентуални правни претенции, както и за установяването и упражняването на нашите законни права. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки и съпътстващото ги обработване на лични данни ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от нашето ръководство на подходящо йерархично равнище.
  Ще обработваме Вашите лични данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнението на съответните цели. При обработването на личните Ви данни ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса).

III. На кого ще предоставяме Вашите лични данни?

Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на едно или повече лица от групата дружества Силвър Стар, към която принадлежим, с което се цели ефективно използване на ресурсите в рамките на групата и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Такъв обработващ личните данни например е „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, с ЕИК 204339263, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1839, район „Кремиковци“, ул. „Челопешко шосе“ No 52, по отношение на личните данни на кандидати, предоставени на някое от другите дружества в Групата Силвър Стар, което ни съдейства във връзка с осъществяването на нашата функция по управление на човешките ресурси.
Възможно е да сме получили Вашите лични данни чрез дружество, което се занимава с подбор на персонал, което обработва лични данни изцяло по наше възлагане и от наше
име (обработващи лични данни), или които обработват лични данни в качеството на администратори на лични данни. И в двата случая ще сме получили личните Ви данни въз основа на договор, с който са взети достатъчни гаранции за защита на Вашите права и законни интереси. Ако желаете да получите допълнителна информация относно обработката на личните Ви данни от такива лица, Ви приканваме да се обърнете към нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). В случай че в конкретната ситуация такова лице е действало в качеството на самостоятелен администратор на лични данни, ще Ви предоставим данни за контакт с него и ще Ви насочим към техните политики за защита на личните данни.
В случай че кандидатствате за работа чрез някой уебсайт, моля имайте предвид, че лицето, което администрира съответния уебсайт, също е обработващ лични данни, доколкото ни предоставя достъп до съответната платформа за публикуване на обяви за работа. Такива уебсайтове напр. са Jobs.bg, Zaplata.bg, JobTiger.bg, кариерни центрове към университети и други. В случай че такова лице осъществява обработка на личните Ви данни извън нашето възлагане (за собствени цели), която е извън нашия контрол, това би означавало, че действа като самостоятелен администратор на лични данни. Такъв би бил случаят например, ако уебсайтът позволява създаването на потребителски профили, които съществуват независимо от нашите Процедури. Препоръчваме Ви да проверите за допълнителна информация на съответния уебсайт или да се обърнете директно към лицето, което го администрира, за да разберете допълнителни подробности и дали лицето обработва личните Ви данни, извън нашето възлагане и контрол.
Възможно е предоставянето на Ваши лични данни и на други обработващи лични данни или администратори, които ни оказват съдействие за постигане на целите по-горе – напр. доставчици на IT или други услуги, консултанти и др.
Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:
• на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях;
• на компетентни публични органи в производства пред тях;
• на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

IV. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?

Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. На практика това означава, че в общия случай Вашите лични данни ще се съхраняват в срок от 6 месеца от закриване на Кампанията, за която е кандидатурата Ви, освен ако не сте дали изрично съгласие за съхранението и обработката им за по-дълъг период от време.
В случай, че сте дали съгласие за обработването на личните Ви данни за целите на бъдещ подбор за срок по-дълъг от 6 месеца, Вие имате право да го оттеглите по всяко време
след приключване на Кампанията, по която сте кандидатствали с писмено искане до нас, отправено по начина, описан в това Уведомление.
Обработката ще бъде преустановена след положителната резолюция по Вашето искане за оттегляне, за което ще ви уведомим.
При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон и/или е допустимо от приложимото законодателство, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

V. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

a. Право на достъп
Имате право, въз основа на писмена заявка, изпратена на адресите за връзка с нас по-долу, да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване от нас, както и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.
b. Право на коригиране
Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.
c. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
В някои случаи е възможно да имате правото, въз основа на писмена заявка, изпратена на адресите за връзка с нас по-долу, да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; упражните правото си на възражение; и др.
d. Право на ограничаване на обработването
В някои случаи е възможно да имате правото, въз основа на писмена заявка, изпратена на адресите за връзка с нас по-долу, да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.
e. Право на жалба
Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими.
Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане.
Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия
по искането Ви.

VI. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?

Имате право на възражение, когато обработката на личните Ви данни се основава единствено на наш легитимен интерес, съгласно посоченото в т. II по-горе, и с оглед конкретната Ви ситуация считате, че следва да преустановим обработването на това правно основание. В тези случаи имате право писмено да възразите срещу такова обработване, при което ние ще сме задължени да го прекратим, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Винаги ще удовлетворим Ваше възражение във връзка с шестмесечното съхранение на Ваши лични данни с оглед бъдещ подбор на неодобрени кандидати.

VII. Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

VIII. Как защитаваме личните Ви данни?

Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на личните данни.
Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането (privacy by design). Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

• криптиране или псевдонимизация на личните данни, където е възможно с оглед целите на обработване;
• гарантиране на постоянна поверителност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
• мерки, в случай на физически или технически инцидент, за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
• вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването;
• мерки, които позволяват да се определи незабавно дали е налице пробив в защитата на личните данни и своевременно да се информира Комисия за защита на личните данни и засегнатите физически лица;
• технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

IX. Свържете се с нас

Приветстваме въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна. Молим да ги изпращате на вниманието на отговорника по защита на личните данни, на адрес: гр. София 1839, район „Кремиковци“, ул. „Челопешко шосе“ No 52 или по ел. Поща- – за Сливър Стар Премиум Мобилити ЕАД – careers@premiummobility.bg, за Силвър Стар Моторс ЕАД – careers@silverstarmotors.eu или за Силвър Стар Ритейл ЕАД –careers@silverstar.bg .